Liujuan Xu

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Liujuan Xu

Linkedin

   
Liujuan(Linda) Xu
Liujuan(Linda) Xu

Location: China
Industry: Telecommunications
Current: Software Engineer at Ericsson Communications Company Ltd Software Engineer at Ericsson(China) Communications Company Ltd Shanghai Branch
Past: Software Engineer at Ericsson Intern at Ericsson R&D Centre (Sole Proprietorship)
Education: Southeast University Southeast University

Linda Xu
Linda Xu

Location: China
Industry: Telecommunications
Current: Software Engineer at Ericsson Communications Company Ltd Software Engineer at Ericsson(China) Communications Company Ltd Shanghai Branch
Past: Software Engineer at Ericsson Intern at Ericsson R&D Centre (Sole Proprietorship)
Education: Southeast University Southeast University

References for Liujuan Xu

Web Results

ibw2010

Juan Liu, School of Computer, Wuhan University, China (co-chair), liujuan@whu.edu.cn ... Dong Xu, xudong@missouri.edu, University of Missouri, USA; Dongbo Bu , dbu@ict.ac.cn ...

The Luo Lab-Publications-Page 2

Liujuan Chen, Sanzhong Luo,* Jiuyuan Li, Xin Li and Jin-Pei Cheng* Org. Biomol. ... Long Zhang, Hui Xu, Xueling Mi, Sanzhong Luo,* and Jin-Pei Cheng* Chinese Science ...

Study on the Oxygen-enriched Combustion in Gasoline Engines ...

XU Hong-jun1,CHANG Han-bao1,CUI Yong2(1.Naval University of Engineering,Wuhan ... Huang Liujuan,Guo Yiming(Hubei Automotive Industries Institute,HubeiShiyan 442002); ...

THE INDUCING BIOSYNTHESIS OF LYCOPENE--199602 ...

Xu Wenling1,Li Yan1,Wang Xuexia2 (1. College of Food Science,South China ... Zhang Yingqun(Hebei ForestryCollege,Baoding 071000)LiuJuan ;Yang WanZheng(Beijing ...

Foliar Nutrients and Their Resorption Efficiencies in Four ...

Rong Yi,He Bin,Qin Wuming,Zhao Shaowen,Luo Liujuan,Chen Yuping(College of Forestry ... XU Ji-liang~1,CUI Guo-fa~1,LI Zhong~2.1 College of Nature Conservation,Beijing ...

Study on the mechanism of puffing polished glutinous rice ...

He Ren Li JunSheng Huang Haowei WuRixing Yan Liujuan(Department of Light and ... Zhang Ya-li, Xu Zhong (Chemical Research Centre of HeiLongJiang Institute of ...

FM2005, Program

Anzhong Liu, Peng Xu. 15:20 Stress rupture behavior of a single crystal superalloy ... Liujuan Zhu, Boqin Gu, Yi Ding. 12:00 Lunch (Qin-yuan Hall, Li-jing Building)

ibw2010

Juan Liu(bios), Wuhan University(liujuan@whu.edu.cn) Title: Inferring Transcriponal ... Ying Xu(bios), University of Georgia, USA(xyn@bmb.uga.edu) Title: Elucidation of ...

Welcome to OUQD Oversea Alumni Webpage

E-mail: liujuan@hawaii.edu Update: Wednesday,October 10,2001 ... E-mail: k.m.xu@larc.nasa.gov Website: http://asd-www.larc.nasa.gov/

ICIP 2010

Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, Rongrong Ji, Pengfei Xu, Xianming Liu, Shaohui Liu, Harbin Institute of Technology, China. MP-PA.6: THE INFLUENCE OF SPACE AND TIME VARYING ...