Yingying Mu

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Yingying Mu

Linkedin

   
yingying mu

Locality: China
Summary: --
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Yingying Mu

Web Results

Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS

Tingting LU, Shuliang YU, Danlin FAN, Jie MU, Yingying SHANGGUAN, Zixuan WANG, Yuzo MINOBE, Zhixin LIN, and Bin HAN* (2008) Collection and comparative analysis of 1888 ...

Effect of Microscopic Characteristics of PAN Precursor on ...

Mu Yingying,Acrylic Fiber Plant of Daqing Petrochemical Branch Company,Daqing/China; The development and processing technique of fine denier acrylic fibers [J];Melliand ...

Yingying Li's Home Page

Welcome to Yingying's homepage! ... in Chinese, National First prize in CUMCM 2001), with Xihan Mu, Yan Li

Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS

Xiaohui Liu, Tingting Lu, Shuliang Yu, Ying Li, Yuchen Huang, Tao Huang, Lei Zhang, Jingjie Zhu, Qiang Zhao, Jie Mu, Danlin Fan, Yingying Shangguan, Qi Feng, Jianping ...

Channel8 - Mediacorp TV

The matter snowballs and she gets to know a street thug named Ding Mu (Zhang Yaodong). Jiaojiao hatches a plot for Meimei to try and bring Zhengde and Yingying together.

Managing Interest Rate & Exchange Rate Risk

Yang Linyan; Liu Yu; Peng Jia; Xia Yingying; Li Juan; Liang Feng; Mu Chen; Fu Binbin ... Liu Shasha; Hao Jie, Li Yu; Jing Sun; Yan Li, Xiang Hong Tang; Song Huo Dong

Recent Publications

Fang Chen, Ming-Jun Gao, Yan-Song Miao, Yue-Xing Yuan, Mu-YangWang, Qun Li, Bi ... Yang, Qun Li, Yiwen Deng, Yonggen Lou, Muyang Wang, Guoxing Zhou, Yingying Zhang ...

Five Friendlies warm up for world tour

Five Friendlies warm up for world tour By Mu Zi (China Daily) Updated: 2006-08-09 05 ... The five cartoon Fuwa Beibei the Fish, Jingjing the Panda, Huanhuan the Flame, Yingying ...

Econ612A

Yang Linyan; Liu Yu; Peng Jia; Xia Yingying; Li Juan; Liang Feng. 4. Mu Chen; Fu ... Hao Jie, Li Yu; Jing Sun; Yan Li, Xiang Hong Tang; Song Huo Dong