Zhi-Xin Guo

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Zhi-Xin Guo

Linkedin

   
Zhi-Xin Guo

Location: China
Industry: Chemicals
Current: Professor at Renmin University of China

References for Zhi-Xin Guo

Web Results

Welcome to Renmin University Of China

Pu Zhang, Junxin Li, Dongfang Liu, Yujun Qin, Zhi-Xin Guo, Daoben Zhu, The Self-Assembly of Gold Nanoparticles on Fullerene Nanospheres, Langmuir, 2004, 20(4), 1466 ...

Workshop Schedule

Dr. Zhi-Xin Guo, Fudan: A new way to the thermal conductivity manipulation: 10:00-10:15: Coffee break Sec. II: Chair: Prof. Zhenyu Zhang

Efficient method tofunctionalize carbon nanotubes with thiol ...

Efficient method tofunctionalize carbon nanotubes with thiol groups and fabricate goldnanocomposites Junping H ua, b, Jiahua Shi a,b, Shouping Li a,b, Yujun Qin a, Zhi-Xin Guo a, ...