Fang Gongping

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Fang Gongping

Linkedin

   
fang gongping

Locality: China
Summary: lebelight.ltd at Guangzhou Jinbaiye Trading Co.Ltd.
Industry: Furniture
Experience: Guangzhou Jinbaiye Trading Co.Ltd. (Privately Held; Furniture industry): lebelight.ltd,   

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Fang Gongping

Web Results

China-Germany Joint Forum on Climate Change and Energy

PENG, Gongping: Professor, General Secretary of China Science Centre, Eurasian ... HUANG, Fang: Professor, Institute of Botany, CAS. CHIU, Longsong ...

THE RESEARCH OF PARASITES OF IMPORTED COD--ACTA ...

Zhou Yuancang;Zheng Jiancian;Luo Gongping Northeast Agricultural College, Harbin, China ... L Hai\|yan, ZENG Jiang\|ning, ZHOU Qing\|song, FU He\|fang, FENG Xu\|wen,WANG ...

Assistantt Professor WU Tao, Tom

G. Z. Xing, Z. Zhang, D. Wang, X. S. Fang, X. Huang, J. Guo, L. Liao, Z. Zheng, H ... Huajun Feng, Yanmei Yang, Yumeng You, Gongping Li, Jun Guo, Ting Yu, Zexiang Shen, Tom ...

Productive Technology and Actuality about Blast Furnaces ...

WANG Xiaoping,ZHAO Jipeng,WU Gongping(Gansu Boiler and Pressure Vesse Inspection ... HU Xue jun 1, LU De ping 1, XIE Shi fang 1, ZHU Fu ru 1,YANG Qing 2,XU Rui ...

Acid-Etching Pretreatment Process for Electroless Nickel ...

TU Zhen-mi, LI Ning, U De-yu, CUI Shu-fang, ZHANG Jing-shuang, PAN Li(Applied ... Liu Weiqiang,Yue Ming,Zhang Jiuxing,Wang Gongping (The Key Laboratory of Advanced ...

Bletilla striata-paeonol inclusion complex applications in ...

Rui Haiyun 1, Wu Guorong 1, Zhang Weiming 2, Lu Changmei 1, Gu Gongping 1, Zai ... ZHANG Jian-you1,2,FANG Yan-yan2,WU Xiao-qin1,ZHANG Ying1 (1.College of Biosystem ...

De-tert-butylation Reaction of Tert-butylcalix[6]arene ...

CHEN Tian,LIU Jing,FANG Yu(Key Laboratory for Macromolecular Science of Shaanxi ... Wu Ting~1,Zhang Weiming~1,2,Gu Gongping~2,Shen Qi~1,Lu Changmei~1,Wu Guorong~1(1 ...

Comparison of resveratrol content of Smilax china from ...

BAI Jing ye,CHEN Jie,CHENG Gui fang,LIN Mao,ZHU Xiu yuan(Institute of Materia ... Zhang Guanglun,Gu Gongping,Zhang Weiming(Nanjing Institute for the Comprehensive ...

Survey of Anisakis in seawater fish in coast areas of China ...

Zhou Yuancang;Zheng Jiancian;Luo Gongping Northeast Agricultural College, Harbin, China ... Luo Dam in Fang Wenzhen (Dept. ofBiol., Xiam en Univ., Xiam en 361005); Study ...

Promotive effect of Codonopsis pilosula polysaccharide on IL ...

Jin Chunyan,Zhang Weiming,Gu Gongping,Wu Guorong (College of Life Sciences,Nanjing ... Beijing 100013, China); Deng Sheng Fu Fang Improve Chemical-induced Amnesia in mice ...