Shuichi Katakura

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Shuichi Katakura

Linkedin

   
shuichi katakura

Locality: Japan
Summary: --
Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Shuichi Katakura

Web Results

Challenge in Nanometer - Nano-Metrology and Control ...

Shuichi DEJIMA, Wei GAO, Kei KATAKURA, Satoshi KIYONO and Yoshiyuki TOMITA; Self calibration of sensors in software datum methods Proc. of the 4th euspen International ...

Challenge in Nanometer - Nano-Metrology and Control ...

Shuichi Dejima, Wei Gaoa, Kei Katakura, Satoshi Kiyono, Yoshiyuki Tomita; "Dynamic modeling, controller design and experimental validation of a planar motion stage for ...

2003-b1.html

Sakamoto, Yukio;Sato, Osamu*;Tsuda, Shuichi;Yoshizawa, Nobuaki*;Iwai ... Katakura, Junichi ---JAERI-Research 2003-004 Mar 2003 19P. 0029: Off-line tests on ...

CiNii Article - Expression and Secretion of Bovine ...

KATAKURA Yoshinori; Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Engineering, The ... KAMINOGAWA Shuichi; Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Engineering, The ...

CiNii Article - Production of Recombinant Human ...

HASHIZUME Shuichi; Morinaga Institute of Biological Science ... KATAKURA Yoshinori; Graduate School of Genetic Resources Technology, Kyushu University

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry

Akio AMETANI,1, Toshio SAKURAI,1,2 Yoshinori KATAKURA,1,3, Satoru KUHARA,3 Hideki HIRAKAWA,3 Tomohiro HOSOI,1, Shun-ichi DOSAKO,2 and Shuichi KAMINOGAWA1,† p.1507

TROPICS : Vol. 4 (1994) , No. 2/3

Shuichi MIYAGAWA, Akira KOMIYAMA and Songsin PHOTCHANACHAI: Release Date: 30-Jun-2009 ... Koji NAKAMURA, Liliek E. PUDJIASTUTI and Haruo KATAKURA: Release Date: 30-Jun-2009

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry

Cheng-Wen LIEN, Tatsuhiro HISATSUNE,・ and Shuichi KAMINOGAWA Inhibition of Candida ... Yuichi INOUE,* Nobuhisa ARITA, Kiichiro TERUYA, Yoshinori KATAKURA, and Sanetaka ...

JVMS : Vol. 66 (2004) , No. 7 July

... Kazuyoshi MIYAMOTO, Tsuyoshi KAWASHIMA, Masayoshi AOSASA, Hiroyuki HORIUCHI, Shuichi ... Hideyuki MATSUURA, Masahiro YAMASAKI, Osamu YAMATO, Yoshimitsu MAEDE, Ken KATAKURA ...

BBB : Vol. 67 (2003) , No. 4

Hidemasa MOTOSHIMA, Takayasu SHIRAISHI, Fuji TSUKASAKI and Shuichi KAMINOGAWA ... Yoshinori KATAKURA, Eriko NAKATA, Yukiko TABIRA, Takumi MIURA, Kiichiro TERUYA ...